Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Zbieranie statystyk

Borowie, dnia 04.04.2018 r.

RG.6733.1.4.2018

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Warszawie z siedzibą ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa (data wpływu wniosku do tutejszego urzędu w dniu 08.03.2018r., uzupełniony w dniu 21.03.2018 r.), w imieniu której działa Pełnomocnik Pani Marta Przybysz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 527 obręb Borowie, gmina Borowie.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez cały okres trwania postępowania od chwili ukazania się obwieszczenia podanego do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, w pok. nr 5, w godzinach urzędowania 8.00-16.00 osobiście lub telefonicznie pod nr (25) 685 90 70 wew. 23, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty ( 14 dni ) w:

  1. Urząd Gminy Borowie ― tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
  2. Biuletyn informacji publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.eobip.pl
  3. Sołtys wsi Borowie – tablica ogłoszeń.
Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-04-06
Data ostatniej zmiany:
2018-04-06

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Zbieranie statystyk

Borowie, dnia 04.04.2018 r.

RG.6733.1.3.2018

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Warszawie z siedzibą ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa (data wpływu wniosku do tutejszego urzędu w dniu 26.02.2018r., uzupełniony w dniu 21.03.2018 r.), w imieniu której działa Pełnomocnik Pan Piotr Płachta, zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 98/7, 681, 682, 160/4, 161/1 obręb Głosków, gmina Borowie.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez cały okres trwania postępowania od chwili ukazania się obwieszczenia podanego do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, w pok. nr 5, w godzinach urzędowania 8.00-16.00 osobiście lub telefonicznie pod nr (25) 685 90 70 wew. 23, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty ( 14 dni ) w:

  1. Urząd Gminy Borowie ― tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
  2. Biuletyn informacji publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.eobip.pl
  3. Sołtys wsi Głosków – tablica ogłoszeń.

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-04-06
Data publikacji:
2018-04-06
Data ostatniej zmiany:
2018-04-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-04-19 15:33:19, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)