Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęcia konsultacji społecznych w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęcia konsultacji społecznych w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-08-08
Data publikacji:
2018-08-08
Data ostatniej zmiany:
2018-08-08

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOROWIE

Zbieranie statystyk

RG.6220.1.1.2018                                                                                                            Borowie, dnia 03.08.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BOROWIE

 

                Na podstawie art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zwanej dalej „Kpa” informuję, iż z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz mając na uwadze art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), z którego wynika konieczność uzgodnienia warunków realizacji m.in. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie gospodarstwa rolnego położonego na działkach o nr ewid. gr. 632/1, 632/5, 632/7, 632/10, 632/11 obręb Gózd, gmina Borowie, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”, o wydanie której z wnioskiem wystąpiło Gospodarstwo Rolne w Mieni Przemysław Szopa, załatwienie sprawy nastąpi do dnia 02 października 2018 r.

Jednocześnie informuję, iż w dniu 04.07.2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, swym postanowieniem znak: WOOŚ-I.4221.51.2018.AGO.5, uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki.

Natomiast w dniu 02.08.2018 r. do Wójta Gminy Borowie wpłynęło pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak sprawy: WA.RZŚ.436.1.190.2018.PS wzywające do uzupełnienia raportu ooś o stosowne informacje. W związku z powyższym Wójt Gminy Borowie pismem z dnia 03.08.2018 r. wezwał Wnioskodawcę Gospodarstwo Rolne w Mieni Przemysław Szopa do uzupełnienia raportu ooś.

               

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

  1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.eobip.pl
  3. Sołtys wsi Gózd – tablica ogłoszeń.
Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-07
Data ostatniej zmiany:
2018-08-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-08-14 15:26:04, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)