Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Modernizację dróg gminnych i ulic na terenie Gminy Borowie

Zbieranie statystyk

 

RG.271.03.2017 r.

Borowie, 2017-04-25

 

 

 

Wykonawcy biorący udział w przetargu na:

Modernizację dróg gminnych i ulic

 na terenie Gminy Borowie

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.03.2017. Nazwa zadania: Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie Gminy Borowie

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

„PAROL” Zakład Usługowo Remontowo Budowlany

08-400 Garwolin, Al. Legionów 19

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

 

1) Konsorcjum: F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek; 05-430 Celestynów; Pogorzel ul. Świerkowa 31; Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o. 05-400 Otwock ul. Kraszewskiego 2A uzyskało za cenę 52,82 pkt i gwarancja 40 pkt razem pkt 92,82

2)  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o, 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Kolejowa 28 uzyskało za cenę 58,70 pkt i gwarancję 40 pkt razem pkt 98,70

 

3)  Zakład Usługowo Remontowo Budowlany „Parol” z siedzibą w 08-400 Garwolin Al. Legionów 19 uzyskał za cenę 60 pkt i gwarancja 40 pkt razem pkt 100

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionymi wykonawcami., w zakresie poszczególnych zadań.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

3)   wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

 

 

 

____________________________________

    Kierownik Zamawiającego

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
Jacek Walecki
Informację wprowadził:
borowie
Data wytworzenia:
2017-04-25
Data publikacji:
2017-05-10
Data ostatniej zmiany:
2017-04-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-19 11:37:58, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)