Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr  XIII/66/2008

RADY GMINY  BOROWIE

z dnia 24 stycznia 2008 roku. 

 

w  sprawie przystąpienia  do StowarzyszeniaLokalna  Grupa  Działania – Forum  Powiatu Garwolińskiego

 

                        Na  podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z  dnia  8 marca  1990 roku  o samorządzie  gminnym ( Dz.U.z  2001 roku  Nr 142 poz. 1591  z  póź.zm.), art.9  ustawy  z  dnia  7 kwietnia 1989 roku   prawo o  stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001roku Nr 79 poz. 855 z póź. zm.) oraz  art.15 ustawy  z dnia  7  marca 2007 roku  o  wspieraniu rozwoju  obszarów  wiejskich z  udziałem  środków Europejskiego  Funduszu  Rolnego na  rzecz  Rozwoju Obszarów  Wiejskich ( Dz.U. Nr 64poz.427) 

Rada  Gminy Borowie,  uchwala  co następuje;

 

§ 1

 

Gmina  Borowie przystępuje  do  Stowarzyszenia  o nazwie  Lokalna  Grupa Działania – Forum  Powiatu  Garwolińskiego  zwanego  dalej  „Stowarzyszeniem”

 

§ 2

 

Organizację,  zadania oraz tryb  pracy  Stowarzyszenia  określa statut  stanowiący  załącznik   do uchwały,  który  Gmina  zobowiązuje się  przestrzegać  oraz zobowiązuje  się  aktywnie uczestniczyć  w  działalności stowarzyszenia.

 

§ 3

 

Ustala  się,    Gminę  Borowie w  wymienionym   § 1 Stowarzyszeniu będzie reprezentował  każdorazowo  Przewodniczący  Rady Gminy.

 
§ 4

 

Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (Krzysiek)
Data wytworzenia:
2008-06-16
Data publikacji:
2008-06-16
Data ostatniej zmiany:
2008-06-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-19 11:37:58, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)