Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W BOROWIU

Zbieranie statystyk

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

URZĘDUGMINY W BOROWIU

 

Rozdział  I

Postanowienia  ogólne

 

 

§ 1

 

Regulamin Organizacyjny UrzęduGminy w Borowiu zwany dalej „Regulaminem” określa:

 1. zakres działania i zadania Urzędu Gminy w Borowiu ,     zwanego dalej „ Urzędem”,
 2. organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania     Urzędu,
 3. zakres działania i kompetencji kierownictwa Urzędu, poszczególnych wydziałów i samodzielnych stanowisk,
 4. tryb  pracy  Urzędu- stanowiący Załącznik  nr 1      do  niniejszego  Regulaminu,
 5. zasady   i      tryb  postępowania  przy      opracowywaniu  i  wydawaniu aktów prawnych- stanowiący     Załącznik Nr 2 do  niniejszego  Regulaminu,
 6. organizacja      przyjmowania,      rozpatrywania  indywidualnych  spraw      obywateli- stanowiący Załącznik Nr 3 do  niniejszego  Regulaminu,    
 7. organizację działalności  kontrolnej stanowiący Załącznik Nr 4     do  niniejszego  Regulaminu, 
 8. zasady      podpisywania  pism  i      decyzji -  stanowiący     Załącznik Nr 5 do  niniejszego  Regulaminu.

 

§ 2

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Gminie         - należy przez to rozumieć Gminę Borowie

2. Radzie         -należy przez to rozumieć Radę Gminy Borowie

3. Wójcie         - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Borowie

4. Sekretarzu   - należy przez to rozumieć Sekretarza GminyBorowie

5. Skarbniku    - należy przez to rozumieć Skarbnika GminyBorowie

 

§ 3

 

 1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy
 2. Siedzibą Urzędu jest miejscowość Borowie
 3. W skład Urzędu wchodzi Urząd Stanu Cywilnego w     Borowiu zwany dalej „USC” . Funkcję kierownika USC pełni Wójt 

 

 

 

 

 

Rozdział II

Zakres działania izadania Urzędu

 

§ 4

 

Urząd działa na podstawie :

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie     gminnym / tekst jednolity : Dz. U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 z     późniejszymi zmianami /
 2. Ustawy z dnia 21 listopada 2008  roku o pracownikach samorządowych /Dz.     U. Nr 223  poz. 1458 /
 3. Ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i     kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a     organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw / Dz. U. Nr     34 poz. 198 z późniejszymi zmianami/
 4. Statutu Gminy Borowie uchwalonego przez Radę Gminy     w dniu 22 lutego 2002 roku uchwałą Nr XXXIII/178/2002
 5. Niniejszego Regulaminu.

 

§ 5

 

Do zakresu działania Urzędunależy zapewnienie warunków należytego wykonywania powierzonych Gminie:

 1. zadań własnych,
 2. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 3. zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z     organami administracji rządowej ( zadań powierzonych ),
 4. zadań publicznych powierzonych gminie w drodze     porozumienia międzygminnego,
 5. zadań dotyczących przygotowania i przeprowadzenia     wyborów powszechnych , referendów i spisów.   

§ 6

 

Do zadań Urzędu należyzapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań      i kompetencji , w szczególności :

 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do     podejmowania uchwał , wydawania decyzji , postanowień i innych aktów  z zakresu administracji publicznej oraz     podejmowania innych czynności przez organy Gminy,
 2. wykonywanie      - na podstawie udzielonych upoważnień – czynności prawnych     wchodzących w zakres zadań Gminy, 
 3. zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania ,     rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
 4. realizacja innych obowiązków i uprawnień     wynikających z przepisów prawa oraz uchwał , zarządzeń i postanowień     organów Gminy,
 5. zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania     sesji Rady, posiedzeń jej komisji,

 

 

 

 1. gromadzenie i udostępnianie zbioru aktów prawa     miejscowego w siedzibie Urzędu.

 

Rozdział III

Organizacja wewnętrzna i zasady funkcjonowania Urzędu

 

§ 7

 

1.W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne

1)   Wydział Finansów i Budżetu – „F”

      2)   Wydział Oświaty , Geodezji , i RozwojuGospodarczego -„ RG”

3)   Wydział  Społeczno - Organizacyjny  i Sportu – „OK”, „ORG”, „ZR”

4)   Urząd Stanu Cywilnego  -  „SO” ,

5)   Stanowisko  pracy ds. obronnych,  obrony cywilnej i  zarządzania kryzysowego,        kancelaria  tajna – „ OC”

6)   Radca Prawny

2. Wydziałami kierują Kierownicy Wydziałów

3. Schemat strukturyorganizacyjnej Urzędu:

 

 

4).WYDZIAŁFINANSÓW  I BUDŻETU

 

 •  Kierownik Wydziału, realizujący  zadania      przypisane stanowisku ds. księgowości  budżetowej
 • stanowisko     ds. planowania i księgowości budżetowej
 • stanowisko     ds. wymiaru podatku i opłat  lokalnych
 • stanowisko  ds. księgowości  podatkowej
 • stanowisko     ds. płac , kontroli wewnętrznej oraz informacji niejawnych
 • stanowisko   kasjera   

 

5).WYDZIAŁOŚWIATY, GEODEZJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

 

 •  Kierownik     Wydziału, realizujący zadania przypisane      stanowisku ds.  oświaty  i      zamówień  publicznych
 • stanowisko ds.  gospodarki gruntami
 • stanowisko ds. gospodarki komunalnej , rolnictwa i     ochrony środowiska
 • stanowisko ds. infrastruktury technicznej i planowania     przestrzennego
 • stanowisko ds. przygotowania  i      zarządzania  projektami.

 

 

 

 

6)  WYDZIAŁ    SPOŁECZNO – ORGANIZACYJNY  I SPORTU

 

·       Kierownik Wydziału, realizujący  zadaniaprzypisane  do  stanowiska ds. organizacyjno –administracyjnych, kadr  i  ewidencji działalności  gospodarczej

·       stanowisko ds. świadczeń  rodzinnych i  funduszu  alimentacyjnego

·       stanowisko  informatyka, realizujące  zadania  obsługi Rady  Gminy

·       stanowisko – pomoc  administracyjna :

-   pracownik hali  sportowej

-   pracownik kręgielni

·       stanowiska obsługi:

-  woźna

- pracownik gospodarczy

 

                       

7). URZĄD STANU CYWILNEGO

 

·       Kierownik USC,  którym każdorazowo  jest  Wójt Gminy  Borowie.           

·       Z-ca Kierownika USC realizujący zadania ikompetencje  stanowiska pracy  ds. obywatelskich  , wojskowych a  także sprawy ewidencji ludności i dowodówosobistych  

 

 

8).SAMODZIELNE  STANOWISKA

 

 • Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej  i      zarządzania      kryzysowego,  kancelaria  tajna
 • Radca prawny     

 

 

§ 8

 

Urząd działa w oparciu o następujące zasady :

 1. praworządności    
 2. służebności     wobec społeczności lokalnej
 3. racjonalnego     gospodarowania mieniem publicznym
 4. jednoosobowego     kierownictwa
 5. kontroli     wewnętrznej
 6. podziału     zadań pomiędzy kierownictwo urzędu i poszczególne stanowiska pracy oraz     wzajemnego współdziałania .

 

 

§ 9

 

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań  działają na podstawie i w granicach prawa iobowiązani są do ścisłego jego przestrzegania .

 

§ 10

 

Pracownicy Urzędu w wykonywaniuswoich zadań i obowiązków są zobowiązani do :

 1. sumiennego , sprawnego i bezstronnego działania,
 2. zachowania uprzejmości i życzliwości z kontaktach z     obywatelami,
 3. przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnej     stanowiącej tajemnicę służbową,
 4. przestrzegania zasad ochrony danych osobowych przed     nieuprawnionym ujawnieniem,
 5. przestrzegania zasad dostępu obywateli  do dokumentów dotyczących wykonywania     przez Gminę zadań publicznych , określonych przez Radę w statucie gminy,
 6. przestrzegania prawa zamówień publicznych w     zakresie prowadzonych spraw,
 7. przekazywania informacji publicznych do publikacji     w biuletynie informacji publiczne,
 8. udziału      w  realizacji  zadań      obronnych.

 

 

§ 11

 

 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w     sposób racjonalny , celowy         i     oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu     mieniem komunalnym.
 2. Zakupy i inwestycje dokonywane są zgodnie z     przepisami prawa zamówień publicznych .

 

§ 12

 

 1. Pracą Urzędu kieruje Wójt przy pomocy Sekretarza i     Skarbnika , którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację     swoich zadań .
 2. Kierownicy poszczególnych wydziałów kierują i     zarządzają nimi oraz sprawują bezpośredni nadzór nad podległymi     pracownikami i ponoszą za to odpowiedzialność przed Wójtem .
 3. Wydziały i poszczególni pracownicy są zobowiązani     do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi poprzez wzajemne     konsultacje i sprawną wymianę informacji .

 

 

Rozdział IV

Zakres działania i kompetencji kierownictwa Urzędu ,poszczególnych wydziałów i samodzielnych stanowisk

 

§ 13

 

 

1.Wójt jest organem wykonawczymgminy

2.Wójt wykonuje uchwały Rady Gminyi zadania gminy określone przepisami prawa,

 

3.Do zadań Wójta należy w szczególności:  

      1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminyoraz kierowanie  Urzędem,reprezentowanie  

      Gminyi   jej Urzędu na zewnątrz,

2)  przedkładanie Radzie Gminy  projektów uchwał ,

3)  określanie sposobu wykonywania uchwał,

4)  gospodarowanie mieniem komunalnym,

5)  wykonywanie budżetu,

6)  zatrudnianie i zwalnianiekierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 

7)  zaciąganie zobowiązań mającychpokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej

     kwotach  wydatków w ramach upoważnień udzielonychprzez Radę Gminy,

8)  dokonywanie wydatków budżetowych,

9)  zgłaszanie propozycji zmian w budżecie gminy,

     10) dysponowanie rezerwami budżetu Gminy,

     11)  blokowanie środków budżetowych w przypadkachokreślonych w ustawach,

     12)  emitowanie papierów wartościowych w ramachupoważnień udzielonych przez organ

      Gminy,

13)  wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych zzakresu administracji publicznej,

14) podejmowaniedecyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem Gminy  

       w obowiązującym trybie,

15) podejmowanieinnych decyzji należących do kompetencji Urzędu , podpisywanie   

       pism i   dokumentów wychodzących nazewnątrz Urzędu,

16) nadzorowanierealizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ,

      powiatoweji  wojewódzkiej i pozostawanie wkontakcie z terenowymi organami  tej

      administracji ,

17) upoważnianie pracowników Urzędu do podejmowania w imieniu Wójta Gminydecyzji,

18) wykonywanieuprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w

      stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek

      organizacyjnych,

19) zatwierdzaniezakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu,

20) dokonywanieokresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników,

21) rozstrzyganiesporów kompetencyjnych między pracownikami Urzędu,

22) ogłaszaniebudżetu Gminy oraz  sprawozdania  z jego  wykonania,

23) wykonywaniezadań szefa obrony cywilnej Gminy ,

24) organizowanieakcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,

25)kierowanie  wykonywaniem  zadań obronnych,

26) informowaniewojewody o zamiarze przystąpienia Gminy do związku

       międzygminnego ,

      27)  składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdańz realizacji zadań Urzędu.

 

§ 14

 

1. Do zadań Sekretarza należy zapewnieniesprawnego funkcjonowania  Urzędu , a w

    szczególności:         

1)sprawowanie  nadzoru  nad organizacją  pracy,  przestrzeganiem  wewnętrznego    porządku pracy,  prawidłowym  wykonywaniem czynności  kancelaryjnych  i obiegiem  informacji,    

 2)  współpracaz Radą Gminy i nadzór nad pracą biura Rady Gminy,
     a) przygotowywanie projektów uchwał,
     b) nadzór nad przygotowywaniemmateriałów na posiedzenia komisji i  sesje Rady

         Gminy,
    c)  nadzór nad kompletowaniem  dokumentacji zprac Rady Gminy,

 3)  podejmowaniedziałań i podpisywanie decyzji w zakresie udzielonego przez  Wójta   upoważnienia,              

4)   kierowanie Urzędem podczasnieobecności Wójta  w  ramach udzielonych  upoważnień,

5)  kontrola wykonania postanowień regulaminuorganizacyjnego Urzędu,

      6)  kontrola wykonania postanowień regulaminu pracyi regulaminu wynagradzania,

7)  sprawowanie kontroli wewnętrznej w Urzędziebądź podejmowanie działań w celu

      dokonywania kontroli przez stanowisko ds.kontroli,

8)  nadzór nad przestrzeganiem zasad instrukcjikancelaryjnej, przepisów jednolitego

      rzeczowego wykazu akt, Kodeksu PostępowaniaAdministracyjnego,

9)   nadzór nad pracą i realizacją zadań orazwykonywanie obowiązków bezpośredniego

      przełożonego  pracowników Urzędu,

10)  nadzór nad kancelarią tajną,

11)organizowanie pracy Urzędu oraz jego prawidłowe funkcjonowanie,

12)organizowanie prawidłowej procedury załatwiania skarg i wniosków,

13)  przyjmowanie interesantów w godzinach pracy Urzędu,

14) nadzór nad dyscypliną pracy w Urzędzie,

15)  zgłaszanie wniosków o nagrody, wyróżnienia,awans i kary pracowników,

16)  przygotowanie Zarządzeń Wójta Gminy,

17) nadzór nad praktykami  uczniów i  studentów,

18)  opracowanie  zakresu czynności pracowników i przedstawianieich do zatwierdzenia 

       Wójtowi,

19)  nadzór nad  przeprowadzaniem  służby przygotowawczej  pracowników,

20)   wydawanie wiążących poleceń dla pracownikówUrzędu oraz kierowników    

        nadzorowanych jednostek,

 21)  wykonywanie zadań  związanych  z wyborami,  w  szczególności nadzorowanie  i  koordynowanie prac  związanych  z przygotowaniem  i  przeprowadzeniem  wyborów,

22)  wykonywanie innych zadań poleconych przezWójta,

23) używanie przy oznaczaniu sprawsymbolu  „S”.

 

 

§ 15

 

Do zakresu działania Skarbnika Gminy  należą w szczególności:

1)  prowadzenie rachunkowości  jednostki,

2)  wykonywania dyspozycji  środkami  pieniężnymi,

3)  dokonywania wstępnej  kontroli:

     a) zgodności  operacji gospodarczych  i  finansowych z  planem  finansowym,

     b) kompletności  i rzetelności  dokumentów  dotyczących operacji  gospodarczych  i  finansowych.

 


 § 16

Do zakresu działaniaWydziału Finansów  i  Budżetu  należy w szczególności:

 

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetuGminy,

2) opracowywanie układu wykonawczego budżetu Gminy,

3) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Gminy,

4) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnychdysponentów budżetu Gminy,

5) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarkąfinansową gminnych jednostek organizacyjnych,

7)przygotowywanie materiałów niezbędnych dosporządzania sprawozdawczości budżetowej,

8) prowadzenie ksiąg rachunkowych,

9) rozliczanie inwentaryzacji,

10) opracowywanie przepisów wewnętrznychdotyczących prowadzenia gospodarki kasowej, zakładowego planu kont, instrukcjiobiegu i kontroli dokumentów finansowych, instrukcji w sprawie inwentaryzacjiaktywów i pasywów,

11) dokonywanie wyceny aktywów i pasywów i ustalanie wynikufinansowego,

12) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartościniematerialnych i prawnych,

13) prowadzenie spraw wynagrodzeń za pracępracowników Urzędu  i  jednostek oświatowych,

14) podejmowanie czynności zmierzających doegzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych,

15) obsługa finansowa funduszy gminnych,

16) współpraca z Regionalną IzbąObrachunkową, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz bankiem prowadzącymbankową obsługę Gminy,

17)  obsługa  kredytów i  pożyczek,

18)  opracowanie  projektów uchwał  dotyczących  podatków,

19) wymiar  i  pobór podatków  i  opłat lokalnych, 

20) prowadzenie analitycznej  ewidencji  podatków i  opłat  lokalnych,

21) prowadzenie  spraw związanych  z  udzielaniem ulg,  odroczeń,  umorzeń, rozkładaniem  na  raty płatności  w  zakresie podatków  i  opłat stanowiących  dochody  Gminy,

22) sporządzanie sprawozdawczości  w  zakresie podatków  i  opłat lokalnych,

23) pobór  i  windykacja należności  cywilnoprawnych,

24) naliczenie  i zwrot  podatku  akcyzowego do  paliwa  dla rolników,  a  także sprawozdawczość  w  tym zakresie,

25) prowadzenie archiwum  zakładowego,

26) używanie  przy  oznaczaniu spraw  symbolu  „F”.

 

§ 17

 

Do zakresu działania Wydziału Oświaty  Geodezji i Rozwoju Gospodarczego należy  w szczególności:

 

1)   wykonywaniezadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych , systemie  oświaty i Karty Nauczyciela,

       2)    planowaniei nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów,

 3)   opracowywanieplanów remontów w placówkach oświatowych w Gminie,

4)  ogłaszanie przetargów naremonty w placówkach oświatowych i sprawowanie nadzoru nad   tymi remontami i prawidłowe ich rozliczanie,

        5)  współdziałanie z dyrektorami placówek oświatowych,

  6) dokonywanie zakupówmateriałów potrzebnych do realizacji prac remontowych prowadzonych przezpracowników w ramach robót publicznych i interwencyjny,

 7) sprawy infrastrukturykomunalnej , zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz administracjiarchitektoniczno-budowlanej na terenie Gminy a także sprawy dróg gminnych itransportu gminnego,

 8) współpraca z Zarządem DrógPublicznych oraz Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w zakresie utrzymania ,budowy  i konserwacji dróg ,

        9) przygotowywanieprojektów  miejscowych planówzagospodarowania przestrzennego wykraczających poza obszar jednostek podziałuadministracyjnego,

10) ewidencjonowanie budynków , scalanie i podział nieruchomości orazprowadzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej  a także sprawy gospodarowanianieruchomościami Gminy oraz komunalizacji mienia i gospodarowanie nim.

11) sprawy rolnictwa z zakresu właściwości Gminy , czystości iporządku w Gminie , nadzoru nad utrzymaniem urządzeń komunalnych, w tymwysypiska nieczystości stałych , ochrony przeciwpożarowej , ochrony wód ,powietrza, sprawy wodno-melioracyjne oraz nadzór nad utrzymaniem cmentarzykomunalnych , wojennych i miejsc pamięci narodowej,

12) współpraca z instytucjami samorządowymi w zakresie pozyskiwaniaśrodków pomocowych z Unii Europejskiej,

       13) popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej, inicjatywach, normach istandardach unijnych,

       14) prowadzenie punktu informacjieuropejskiej,

       15) przygotowywanie wniosków o przyznaniefunduszy unijnych,

       16) współpraca z  organizacjami pozarządowymi,

       17)  używanie  przy  oznaczaniu spraw  symbolu  „RG”.

 

 

§  18

 

Do  zakresu  działania  Wydziału    Społeczno – Organizacyjnego  i Sportu  należy  w szczególności:

 

     1) obsługa  sekretariatu Urzędu oraz  prowadzenie spraw  kadrowych  oraz ewidencji  działalności  gospodarczej,

     2) zarządzanie  systemem informatycznym,  obsługa  sieci internetowej  i  Biuletynu Informacji  Publicznej,

     3) obsługa  kancelaryjno – biurowa  w zakresie zleconym  i  merytorycznym Rady  Gminy

      4)  nadzór nad  funkcjonowaniem  Biura Obsługi  Interesanta

5)  wykonywanie zadań  związanych  z realizacją  ustawy  o świadczeniach  rodzinnych  i funduszu  alimentacyjnym  oraz pomocy  socjalnej  dla uczniów,

6)  nadzór nad  funkcjonowaniem  hali  sportowejoraz  pracownikami  hali,

      7) prowadzenie   dokumentacji w  zakresie  działalności  Gminnej  Komisji        Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych,

       8)  używanie  przy oznaczaniu  spraw  symbolu „OK” i  „ORG”, „ ZR”

       9) organizacja  przewozu  osób niepełnosprawnych,

 10) obsługa gospodarcza  Urzędu  oraz  nadzór nad  pracownikami  obsługi.

 

 

§ 19

 

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w  szczególności:

1)  rejestracja urodzeń,małżeństw , zgonów,

2) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

3) prowadzenie spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych,

4) organizacja uroczystości związanych z zawarciem związkumałżeńskiego i długoletnim pożyciem małżeńskim,

5)  prowadzenie  spraw związanych  z  prowadzeniem stałego  spisu  wyborców,

6)  wydawanie  zezwoleń w  sprawie  organizacji imprez  masowych,

7)  wydawanie  zezwoleń na  sprzedaż  napojów alkoholowych,

8)  udzielanie  informacji o  danych  osobowych,

9)  nadzór  i koordynacja  spraw  związanych z  funkcjonowaniem SPZOZ,

10) prowadzenie  rejestru  instytucji kultury  działających  na terenie  gminy,

11) koordynacja  sprawzwiązanych  z  działalnością Rady  Programowej  przy GOK

8) realizacja  zadań   ds. obywatelskich,  wojskowych.

9) używanie przy  oznaczaniu  spraw symbolu  „SO”, „USC”

 

§20

 

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. obronnych, obronycywilnej i  zarządzania  kryzysowego, kancelaria  tajna – OC należąsprawy  dotyczące zadań  obronnych, obrony cywilnej , ochrony ludnościi zabezpieczenia  zarządzania  kryzysowego, których  wykonanie  nadzoruje Wojewoda  Mazowiecki  przy pomocy  Wydziału  Bezpieczeństwa  i Zarządzania  Kryzysowego  oraz Starosta  Powiatu  Garwolińskiego.

Stanowisko  przy oznaczaniu  spraw  używa symbolu „OC”.

 

§21

 

Wójt Gminy na podstawieniniejszego Regulaminu , Statutu Gminy oraz innych obowiązujących  przepisów prawa ustala szczegółowe zakresyprzydziału obowiązków każdemu zatrudnionemu pracownikowi na danym stanowiskupracy.

 

 

                                                                                               Załącznik Nr 1

                                                                                              doRegulaminu Organizacyjnego

                                                                                              UrzęduGminy w Borowiu

 

 

T R Y B   P R A C Y  U R Z Ę D U

§1

Określenieczasu pracy.

Wprowadza sięnastępujący rozkład i wymiar czasu pracy Urzędu:

1)  na  stanowiskach w  Urzędzie Gminy:

a)    8 - godzinny dzień pracy od poniedziałku dopiątku,

b)  Biuro  Obsługi Interesanta rozpoczyna pracę o godz.700 a  kończy  o godz. 1700 zachowując   harmonogram pracy  40  godzinny,

c)   pracownicy Urzędu  rozpoczynają dzień  pracy  o godz. 800  a  kończą o  godz. 1600 .

d) sekretarz gminy  organizujepracę w Urzędzie w sposób zapewniający sprawną  obsługę     interesantów,

e)   czas pracy pracownikówsamorządowych nie może przekraczać 40 godzin na tydzień i     8 godzin  na dobę,

f)   Wójt  na podstawie wydanego zarządzenia możewprowadzić  jeden   raz   w   tygodniuwydłużony dzień pracy  o 1 godzinę ,wówczas pracownicy rozpoczynają  dzień    pracy o 1 godzinę  później,

g)   czas pracy należywykorzystać w pełni na pracę zawodową, zgodnie z przydziałem

      czynności    na danym stanowisku pracy,

h)  praca w Urzędzie odbywa się bez  stałych  przerw wypoczynkowych,

     i) każdy z pracowników maprawo spożyć posiłek w godzinach pracy wykorzystując  na to  15  minutowa przerwę  stanowisk  pracy, co nie może zakłócić  normalnego toku pracy i sprawnej obsługiinteresantów.

2) na stanowiskach  pracy w  Hali  Sportowej w  godz. 1400 – 2200 / wgharmonogramu  ustalanego na  każdy miesiąc/,

3) na  stanowisku sprzątaczki -  w  godz. 600 – 1000  i  1500– 1900,

4) na  stanowiskach pozostałych  pracowników  obsługi:  w godz.   od  730 – 1530

 

§2

Obsługa interesantów.

 

            Wójt Gminy przyjmuje interesantów wsprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 10-ej do 13-ej iod godz. 14-ej do 1630.

             Sekretarz gminy oraz pracownicyUrzędu przyjmują interesantów w każdy dzień tygodnia  w godzinach urzędowania.

 

§3

 

Obowiązki pracownika i zakładu pracy.

 

1. Do podstawowych obowiązkówpracownika samorządowego należy dbałość o

    wykonywanie zdań  publicznych oraz o środkipubliczne, z uwzględnieniem interesu

    państwa oraz   indywidualnych interesów obywateli.

2. Do obowiązków pracownikasamorządowego należy w szczególności:

1)  przestrzeganie prawa ,

2)  wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie ,

  3) informowanie organów,instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie im     dokumentów znajdujących się w posiadaniuUrzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania,

4)  zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej wzakresie przez prawo

     przewidzianym,

5)  zachowanie uprzejmości i życzliwości wkontaktach ze zwierzchnikami,  

     podwładnymi,    współpracownikami oraz w kontaktach zobywatelami,

6)  zachowanie się z godnością w miejscu pracy ipoza nim.

 

3. Do obowiązków pracownika samorządowego należy sumienne i starannewypełnianie poleceń  przełożonego:

 

1) jeżeli w przekonaniu pracownika samorządowego polecenieprzełożonego jest niezgodne z  prawem,pracownik ten powinien przedstawić mu swoje zastrzeżenia; w razie pisemnegopotwierdzenia polecenia, powinien je wykonać, zawiadamiając jednocześnie Wójtao tych zastrzeżeniach,

2) pracownikowi  samorządowemunie wolno wykonywać poleceń, których wykonanie według jego przekonaniastanowiłoby przestępstwo lub groziłoby niepowetowanymi stratami,

3) sposób postępowania Skarbnika Gminy - głównego księgowego budżetu,który odmówił  kontrasygnaty regulują przepisyustawy o finansach publicznych,

       4)  pracownik samorządowy  podlegaokresowym ocenom kwalifikacyjnym,

            na  zasadach określonych  w ustawie,

      5)  pracownik samorządowy nie może wykonywać zajęć , które pozostawałybyw             

             sprzeczności z jego obowiązkamialbo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość ,

       6)  pracownik samorządowy  jestzobowiązany na żądanie kierownika zakładu pracy

             złożyć  oświadczenie o stanie majątkowym,

       7)  pracownikowi samorządowemu przysługujewynagrodzenie stosownie do

            zajmowanego  stanowiska oraz posiadanych kwalifikacjizawodowych,

       8) pracownikowi samorządowemu przysługuje dodatek za wieloletnią pracę-nagroda 

             jubileuszowa w  wysokości określonej  w  art.38 ust.1 ustawy  z  dnia  21 listopada  2008  roku o  pracownikach  samorządowych.  Warunki i  tryb  wypłacania dodatku  reguluje  rozporządzenie  Rady Ministrów  z  dnia 18  marca  2009 roku  w  sprawie wynagradzania  pracowników  samorządowych,

9)  pracownikowi  przechodzącemu  na emeryturę  lub  rentę z  tytułu  niezdolności do  pracy  przysługuje odprawa  w  wysokości określonej  w  art. 38 ust.3 ustawy  z  dnia 21  listopada  2008 roku  o  pracownikach samorządowych. Warunki ustalania  prawa  do jednorazowej  odprawy  regulują przepisy  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia 18  marca  2009 roku  w  sprawie wynagradzania  pracowników  samorządowych.

       10)pracownikowi samorządowemu przysługują świadczenia emerytalne i rentowe na  

             zasadach określonych w przepisach o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym

            pracowników i ich  rodzin,

      11) w sprawachnieuregulowanych w/w Regulaminem stosuje się przepisy prawa  pracy powszechnie  obowiązujące .

 

§  4

 

Dyscyplina pracy.

 

 1. Każdy pracownik potwierdza przybycie do pracy  złożeniem podpisu w liście obecności. Dotyczy     to  także pracowników zatrudnianych     w niepełnym wymiarze pracy.
 2. Lista obecności powinna być udostępniona     pracownikom do potwierdzenia przybycia      do pracy co najmniej na 15 minut przed rozpoczęciem pracy.

3.      Obecnośćpracowników w pracy potwierdza kierownik zakładu pracy bądź sekretarz gminypoprzez złożenie w liście obecności swojego podpisu. Listę przedkłada mu dopodpisu 5 minut po rozpoczęciu pracy pracownik d/s kadr.   Do zakresu tego pracownika należy takżeodnotowywanie w liście obecności przyczyn niestawienia się pracownika do pracyzgodnie z symbolami;

 

     O     -   sprawy osobiste,

     U     -   pozostałe nieobecnościusprawiedliwione,

     N     -   nieobecnościnieusprawiedliwione,

     W    -   urlop wypoczynkowy,

     D     -   delegacje,

     C     -   zwolnienie lekarskie /leczenie w domu /,

     Cs   -   zwolnienie lekarskie /leczenie szpitalne /,

     M   -    urlop macierzyński,

     K    -    zwolnienie lekarskie / opiekanad chorym /,

     S     -   urlop szkoleniowy,

     Uo  -   urlop okolicznościowy / opiekaprzysługująca ustawowo /,

     P     -   zwolnienia do prac społecznych,

     Sp   -   spóźnienia  usprawiedliwione,

     Spn -   spóźnienianieusprawiedliwione,

4.  Niedziele, święta i soboty wykreśla się wliście obecności kolorem czerwonym stawiając 

     linię ciągłą.

5.  W przypadku konieczności wyjścia z pracy dlazałatwienia spraw służbowych lub

     ważnych spraw osobistych pracownikpowinien uzyskać zgodę  kierownikazakładu

     pracy lub  Sekretarza, a  w  razie ich  nieobecności KierownikaWydziału. Fakt ten    powinien  być  odnotowany w książce - ewidencji wyjśćsłużbowych lub  prywatnych wpisującgodzinę wyjścia a następnie powrotu.

6.  Czas wyjścia z pracy w celach prywatnychpracownik obowiązany jest odpracować w

     dniu, w którym korzystał z wyjścia lub w innym uzgodnionym z kierownikiemzakładu

     pracy   terminie.

7.   Fakt ten należy odnotować w rejestrze godzindo odpracowania.

8.  Opuszczając pomieszczenie biurowe / pokój /pracownik obowiązany jest każdorazowo    

     poinformować współpracowników z tegopokoju o miejscu swego pobytu i

     przewidywanym   terminie powrotu .

9. Wyjazdy służbowe odnotowujesię w książce ewidencji wyjazdów służbowych

     prowadzonej  przez pracownika Sekretariatu.

10. Pracownik prowadzący książkęwyjazdów służbowych obowiązany jest odnotować ten

     fakt  w liście obecności.

11.Wyjazdy służbowe przed ichrozpoczęciem wymagają uzyskania polecenia służbowego na 

     obowiązujących drukach.

 

§5

 

 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy ispóźnień.

 

1.     Pracownik, który spóźnił się do pracy niezwłocznie poprzybyciu obowiązany jest poinformować kierownika zakładu pracy lub sekretarzao przyczynach tego spóźnienia.

2.     Kierownik zakładu pracy lub Sekretarz może zażądaćpisemnego  uzasadnienia przyczynspóźnienia  od  pracownika .

3.     O nieobecności w pracy z uzasadnionej z góry wiadomejprzyczyny pracownik powinien 

      powiadomić wcześniej kierownika zakładupracy.

4.     W razie niestawienia się do pracy pracownik obowiązanyjest zawiadomić przełożonego o  przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania  .

5.     Zaświadczenie lekarskie lub inny dokumentusprawiedliwiający nieobecność w pracy 

pracownik jestzobowiązany dostarczyć w dniu przybycia do pracy jednak  nie później jak w terminie 7 dni.

6.     Niedotrzymanie powyższych terminów jestusprawiedliwione jeżeli zostało spowodowane  szczególnymi  okolicznościami  uniemożliwiającymi pracownikowi zawiadomienie  pracodawcy o przyczynach  nieobecności  i czasie  jej  trwania .

7.     Podejmowanie decyzji dotyczących spraw pracowniczych  związanych z uznaniemnieobecności w pracy  , spóźnieniem, nieprzybyciem do pracy  lub wcześniejszym 

      opuszczeniem stanowiska pracy  należy do Wójta  bądź sekretarza.

 

 

§ 6

 

Zwolnienia od pracy.

 

1.     Załatwianie spraw osobistych, społecznych i innych niezwiązanych z pracą zawodową 

      powinno odbywać się poza czasem pracy .

2.     Załatwianie takich spraw  w godzinach pracy jest dopuszczalne w razie konieczności w granicach i nazasadach   określonych w przepisachszczególnych.

3.  Urlopów okolicznościowych i innych zwolnień odpracy w wymiarze nie przekraczającym    

      jednego miesiąca na wniosek pracownikalub instytucji zainteresowanej udzieleniem   

      pracownikowi   takiego zwolnienia udziela Kierownik zakładupracy.

4.   Zwolnienia od pracy, których udzielenie i wymiarzależą od decyzji Kierownika zakładu 

      pracy mogą być stosowane tylko wówczas ,gdy zachodzi nieunikniona i należycie 

      uzasadniona potrzeba takiego zwolnienia ,oraz w granicach niezbędnych.

 

§7

Urlopy wypoczynkowe.  

 

1.  Pracownikowi przysługujeprawo do urlopu wypoczynkowego   wwymiarze i na zasadach   określonych wobowiązujących przepisach.

2.   Urlop powinien być wykorzystany w rokukalendarzowym  nabycia do niego prawa.

3.   Urlop może być dzielony na części tylko wuzasadnionych przypadkach, z tym że jedna 

      część nie może być mniejsza niż 10 dniroboczych.

4.   Na wniosek pracownicy należy udzielić jejurlopu wypoczynkowego bezpośrednio po

      urlopie  macierzyńskim.

5. Ewidencję wykorzystaniaurlopów jak też wydanie kart urlopowych prowadzi  pracownik 

      do spraw kadr .

6. W sprawach nieuregulowanychstosuje się przepisy Kodeksu Pracy.

 

§8

Nagrody i wyróżnienia.

 

1.     W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, wUrzędzie Gminy utworzy się fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody zaszczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji kierownikaUrzędu.

2.     Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoichobowiązków, przejawianie 

      inicjatywy w pracy i podnoszenie jejwydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie

     do  wykonywania zadań zakładu pracy , mogą byćprzyznawane nagrody i wyróżnienia.

3.     Do nagród i wyróżnień zalicza się:

           1.  nagrodę pieniężną,

           2.  pochwałę pisemną,

           3.  inne wyróżnienia .

4.     Nagrody i wyróżnienia przyznaje kierownik zakładu pracy.

      Odpis pisma o przyznaniu nagród iwyróżnień składa się do akt osobowych pracownika.

 

§9

Premie.

 

1.       Dlapracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi  z wyjątkiem pracowników Hali Sportowej tworzy się, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia ,fundusz premiowy.

2.       Wysokość funduszu premiowego, oraz warunki przyznawaniai wypłacania określa kierownik Urzędu w Regulaminie premiowania.

 

                                                     § 10

Postanowienia końcowe.

 

1. W kwestiach nie uregulowanychw ustawie o pracownikach samorządowych stosuje się 

    odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy.

2. Spory ze stosunku pracypracowników samorządowych rozpoznają sądy pracy.

 

 

                                                                                               Załącznik nr 2

do Regulaminu  Organizacyjnego

Urzędu Gminy wBorowiu

 

 

 

 

ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA PRZY OPRACOWYWANIU

I WYDAWANIU AKTÓW PRAWNYCH

 

 

 

§1

 

 

1.    Na podstawie uprawnień ustawowychsamorządowi Gminy Borowie przysługuje prawo 

       stanowienia  przepisów powszechnie obowiązujących naobszarze gminy.

3.       W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lubinnych przepisach powszechnie 

       obowiązujących , Rada Gminy możewydawać  przepisy porządkowe, jeżeli jestto

       niezbędne  dla ochrony życia lub zdrowia obywateli orazdla zapewnienia porządku,

       spokoju i    bezpieczeństwa publicznego.

3.    W sprawach przewidzianych ustawowo rozstrzygasię wyłącznie w drodze referendum 

       gminnego.

4.    Referendum może być prowadzone w każdejsprawie ważnej dla Gminy a jego tryb 

        przeprowadzenia określa ustawa.

 

§2

 

Akty prawa miejscowego ustanawiaRada Gminy w formie uchwały.

 

 

§3

 

1.  Rada Gminy ponadto podejmuje uchwały w innychsprawach przewidzianych przepisami 

     prawa i statutem Gminy.

2   Wójtowi Gminy przysługuje prawo wydawaniazarządzeń w celu wykonania uchwał Rady 

     Gminy i zadań Gminy określonych przepisamiprawa i statutem Gminy.

3.  Wójt Gminy wydaje aktyprawne wewnętrznego urzędowania w formie zarządzeń ,  decyzji, komunikatów i okólników. Akty  te nie posiadają mocy przepisów prawamiejscowego.

 

§4

 

2.  Projekt aktu prawnego wymaga równieżzaopiniowania przez radcę prawnego.

 

§5

 

1.Przepisy prawa miejscowegoogłasza się w trybie ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu

   aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr  17 poz.95),

2.Urząd prowadzi zbiór przepisówprawa miejscowego dostępnych do powszechnego wglądu  znajdujących się w siedzibieUrzędu na stanowisku d.s. obsługi Rady.

4. Uchwały i zarządzenia organówsamorządu nie stanowiące przepisów prawa miejscowego   

    mogą być podane do publicznej wiadomości , o ile przepisy prawa nie stanowiąinaczej.

 

§ 6

 

1.   Projekty aktów prawnych wewnętrznegourzędowania tj. zarządzeń , komunikatów bądź    

      okólników opracowują pod  względem merytorycznym , prawnym iredakcyjnym

      właściwe  stanowiska pracy.

2.   Przed przedłożeniem projektu dokumentu  do podpisu przez Wójta Gminy pracownik 

      opracowujący projekt uzgadnia go zsekretarzem gminy.

3.   Projekt aktu prawnego wydawanego przez WójtaGminy może być konsultowany  z

      organizacjami społecznymi , związkamizawodowymi, jeżeli opracowujący uzna to za

      konieczne bądź wskazane albo obowiązekten wynika z przepisu szczególnego.

4.   Uzgodnienia o których mowa w pkt.3 winny byćpotwierdzone podpisem złożonym na 

      oryginale projektu aktu prawnego.

5.  Opracowany projekt aktuprawnego , po dokonanych uzgodnieniach  należy przedłożyć    radcy prawnemu do zaopiniowania,  który dokonuje  jego  akceptacji pod  względem  formalno-prawnym.

6.   Po uzyskaniu wszystkich podpisów projektaktu prawnego przedstawiony winien być 

     Wójtowi Gminy do podpisu.

 

 

§ 7

 

Po podpisaniu aktu prawnego przezWójta Gminy, pracownik odpowiedzialny rejestruje akt prawny nadając mu kolejnynumer i zatrzymuje 1 egzemplarz w oryginale do zbioru aktów prawnych.

 

§ 8

 

1.Pracownik odpowiedzialny, niezwłocznie , lecz nie później niż w ciągu7 dni od podpisania aktu prawnego przez Wójta Gminy przesyła  go do właściwych organów bądź jednostek.

2. Akt prawny  podlega  publikacji w  Biuletynie  Informacji Publicznej.

 

 

 

§ 9

 

Akt prawny podlegający ogłoszeniuw Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 przygotowuje pod względem technicznym   do  publikacji pracownik  zajmujący się  obsługą  Rady Gminy i przesyła go właściwej jednostce .

 

§10

 

Ewidencję i zbiór aktów prawnychorganów władzy prowadzi Wydział społeczno- organizacyjny  i  sportu, zaś kontrolę realizacji aktówwykonuje sekretarz gminy.

 

 

                                                                                              Załącznik nr 3

do RegulaminuOrganizacyjnego

Urzędu Gminy wBorowiu

 

 

 

 

 

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA

INDYWIDUALNYCH SPRAW OBYWATELI

W URZĘDZIE GMINY W BOROWIU

 

§1

 

1.   Indywidualne sprawyobywateli załatwiane są bez zbędnej zwłoki,  jednak  nie później  niż w terminachokreślonych w Kodeksie    postępowaniaadministracyjnego oraz w przepisach szczególnych.

2. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do sprawnego i rzetelnegorozpatrywania    indywidualnych spraw obywatelikierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia 

      społecznego.

3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnychspraw  obywateli ponoszą  kierownicy wydziałów oraz samodzielne stanowiska   pracy zgodnie z ustalonymi   zakresami obowiązków.  

4. Kontrolę i koordynację działań stanowisk pracy Urzędu w zakresiezałatwiania     indywidualnych sprawobywateli, w tym zwłaszcza skarg, wniosków i interwencji sprawuje sekretarzgminy, który jest zobowiązany do dokonywania okresowych  ocen sposobu  załatwiania indywidualnych spraw obywateli iprzedkładania ich Wójtowi  

      Gminy.

5.     Wewnętrzna kontrola stanowisk pracy w Urzędzie  a także w jednostkach   organizacyjnych podległych Gminie Borowiejest także przeprowadzana przez  stanowisko kontroli wewnętrznej na podstawie rocznego harmonogramukontroli zatwierdzonego przez Wójta Gminy oraz polecenia kierownika zakładupracy  przeprowadzenia  doraźnej kontroli.

 

§2

 

 1. Ogólne zasady postępowania ze sprawami     wniesionymi przez obywateli określa Kodeks postępowania administracyjnego,     instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczególne .
 2. Sprawy wnoszone  przez obywateli do Urzędu  składane        w  Biurze      Obsługi  Interesanta lub   sekretariacie  a      następnie   są ewidencjonowane w dzienniku wpływu     dokumentów prowadzonym przez sekretariat i teczkach spraw prowadzonych     przez poszczególne stanowiska pracy.
 3. Pracownik,      który  przyjął  dokument      od  obywatela  jest      zobowiązany      niezwłocznie,  jednak  nie      później  niż  w      tym  samym  dniu,  do      złożenia  go  w      Biurze  Obsługi  Interesanta  lub      sekretariacie  Urzędu.
 4. Fakt przyjęcia określonych dokumentów     pracownik otrzymujący je potwierdza w dzienniku wpływu dokumentów .
 5. Stanowisko pracy d.s.     organizacyjno-administracyjnych , kadr i działalności gospodarczej     prowadzi ogólny rejestr skarg i wniosków indywidualnych wpływających do     Urzędu oraz skarg zgłaszanych w czasie       przyjęć interesantów przez Wójta Gminy.

 

§3

 

 Pracownicy obsługujący interesantówzobowiązani są do :

 

1.  udzielania informacji niezbędnych przyzałatwianiu danej sprawy i wyjaśnieniu treści  

     obowiązujących przepisów,

2.  rozstrzygnięcia sprawy w miarę możliwości namiejscu a w pozostałych przypadkach do 

     określenia terminu załatwienia sprawy,

3.  informowania zainteresowanych o staniezałatwienia ich sprawy,

4.  powiadomienia o przedłużeniu terminurozstrzygnięcia sprawy w przypadku zaistnienia 

     takiej konieczności,

5.  informowania o przysługujących środkachodwoławczych lub środkach zaskarżenia od 

    wydanych rozstrzygnięć,

6.  interesanci mają prawo uzyskiwać informacje wformie pisemnej , ustnej , telefonicznej ,

     telefaksem i e-mailem,

7. informowania  i  zapraszania do  Urzędu  na określony  dzień  i godzinę,  w  celu odbioru  osobistego  decyzji lub  innego  dokumentu, o  który  wnioskował.

 

                                                                                            Załącznik nr 4

                                                                                            do Regulaminu Organizacyjnego

                                                                                            Urzędu Gminy w Borowiu.

 

 

 

 

 

ORGANIZACJA  DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

 

 

 

§1

 

W Urzędzie  sprawowana jest kontrola wewnętrzna izewnętrzna.

 

§2

 

Kontrolę wewnętrzną w Urzędziesprawuje:

 

1.     Wójt Gminy i sekretarz gminy

2.     Skarbnik Gminy - główny księgowy budżetu w zakresieprzyznanych mu ustawowych upoważnień.

3.     Stanowisko do spraw kontroli wewnętrznej.

 

 

§3

 

Kontrolę zewnętrzną wykonują :

 

1.     Skarbnik Gminy - główny księgowy budżetu w zakresieprzyznanych mu ustawowych upoważnień w stosunku do jednostek nadzorowanych wwykonywaniu budżetu oraz planu finansowego dla zadań państwowych zleconych Gminieoraz prowadzenie działalności finansowej przez jednostki organizacyjnepodporządkowane Gminie.

2.     Stanowisko do spraw kontroli.

3.     Pracownicy Urzędu  na  podstawie przyznanych przez Wójta  pełnomocnictw w stosunku dla jednostekpodporządkowanych Gminie, w zakresie właściwości rzeczowej.

 

§4

 

Stanowisko do sprawkontroli pomimo  funkcjonowania  w Wydziale  Finansów  i Budżetu podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy.

Kontrole doraźne a także kontrolewynikające z  harmonogramu kontroli mogąbyć przeprowadzone jedynie na podstawie pisemnego zlecenia podpisanego przez WójtaGminy.

 

                                                                        

 

 

  Załącznik nr 5

                                                                                               doRegulaminu Organizacyjnego

                                                                                               Urzędu Gminy w Borowiu.

 

 

 

 

ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI

 

§1

 

Wójt Gminy podpisuje osobiście :

 

1)  zarządzenia, decyzje,regulaminy, komunikaty i okólniki,

2)  dokumenty kierowane dokierowników organów administracji rządowej i samorządowej ,

3)  pisma kierowane doprzedstawicielstw dyplomatycznych oraz burmistrzów stolic Państw,

4)  odpowiedzi na interpelacjeradnych i wniosków posłów na Sejm i senatorów,

5)  odpowiedzi na skargi iwnioski dotyczące podległych pracowników,

6)  pisma  zawierające oświadczenia  woli  w  zakresie  bieżącej działalności  Gminy,

7) pełnomocnictwa  i  upoważnienia do  działania  w jego  imieniu,  w tym  pisma  wyznaczające osoby   uprawnione  do podejmowania  czynności z  zakresu  prawa pracy  wobec  pracowników urzędu,

8)  pisma  zawierające oświadczenia  woli  Urzędu jako  pracodawcy,

9)  pełnomocnictwa  do reprezentowania  Gminy  przed sądami  i  organami administracji,

10)  inne  pisma zastrzeżone  dla  Wójta

 

§2

 

 

Sekretarz  gminy, skarbnik  i  kierownicy wydziałów  podpisują  pisma i  decyzje  pozostające w  zakresie  ich zadań,  zgodnie  z udzielonym  pełnomocnictwem  przez Wójta  Gminy.

 

§3

 

 W dokumentach przedstawionych do podpisu kierownictwu Urzędu powinna

  być   zamieszczona  adnotacja  zawierająca  imię  inazwisko  oraz  stanowisko  i  numer 

  telefonu ,   pracownika  który  opracował dokument.

 

§4

Wójt Gminy może upoważnićSekretarza Gminy oraz pozostałych pracowników do podpisywania korespondencji dotyczącej spraw pozostających w zakresieczynności pracowników z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do osobistej akceptacji . 

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
Krzysztof Wągrodzki
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki
Data wytworzenia:
2006-02-07
Data publikacji:
2006-02-07
Data ostatniej zmiany:
2010-07-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-18 14:10:38, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)