Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:RG.271.08.2017. Nazwa zadania: Zadanie nr 1.Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie,

Zbieranie statystyk

Wykonawcy biorący udział w zapytaniu ofertowym na „Dostawę i montaż dwóch bram przemysłowych segmentowych do budynku OSP w Borowiu”

Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe - Dostawę i montaż dwóch bram przemysłowych segmentowych do budynku OSP w Borowiu

Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczenia w budynku Świetlicy Wiejskiej w Łopaciance.

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie nr 584553-N-2017 z dnia 2017-09-07 r. Urząd Gminy Borowie: Zadanie 1. Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie; Zadanie 2 Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie; Zadanie 3 Odwodnienie ulicy Zielnej i Wierzbowej w miejscowości Borowie.

Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe - Ocieplenie stropu w budynku Świetlicy Wiejskiej w Słupie Pierwszym

Zbieranie statystyk

Znak sprawy RG.2151.30.2017

pieczęć komórki organizacyjnej

 

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze z./

 

I. Zamawiający:  Gmina Borowie

Adres do korespondencji: 08-412 Borowie ul. A. Sasimowskiego 2

tel. 25 6859070, faks 25 6859072

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na (podać nazwę przedmiotu  zamówienia) Ocieplenie stropu w budynku Świetlicy Wiejskiej w Słupie Pierwszym

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Specyfika głównych wymagań
  a) Izolacja cieplna z płyty styropianowej gr. 10 cm – dwie warstwy – frezowany EPS-100 pod posadzki na powierzchni ok. 190 m2

b) Izolacja przeciwwilgociowa z folii politylenoweju szerokiej gr. 0,5 mm pod styropianem na stropie i na styropianie na powierzchni ok. 190 m2 krotność dwa.
c) szlichta cementowa gr. 6 cm z zaprawy cementowej M-80 (1:3) zatarte na gładko wykonywane przy użyciu „Mikrokreta” zbrojona siatką stalową z drutu śr. 2.8 mm o oczkach 150/150 mm + ułożenie taśmy dylatacyjnej przyściennej z pianki szer. 100/5 mm wokół ścian przed wykonaniem wylewki- norma 1,3 mb/m2

 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Szczegółowy przedmiar robót stanowi załącznik nr 3
 3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy);.

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Pani / Pan Jacek Walecki
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: 8:00 do 15:00

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego : W Biurze Obsługi Interesanta w zamkniętej kopercie z dopiskiem Ocieplenie stropu w budynku Świetlicy Wiejskiej w Słupie Pierwszym NIE OTWIERAĆ PRZED 22 sierpnia 2017 r.

- przesłać faksem na nr 25 6859072

- przesłać drogą elektroniczną adres e-mail: jacek@borowie.pl

w terminie do dnia 18 sierpnia 2017 , godz1000

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowanie.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2017-08-03
Data publikacji:
2017-08-03
Data ostatniej zmiany:
2017-08-03

PLAN postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

Zbieranie statystyk

PLAN

postępowań o udzielenie zamówień publicznych

na rok 2017

LP

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Przebudowa ulicy Szkolnej i Zielnej w m. Borowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 522 188,00 zł

II Kw. 2017

2.

Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gm. Borowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

750 000,00 zł

III Kw. 2017

3.

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gózd

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

150 000,00 zł

III Kw. 2017

4.

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Iwowe

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

160 000,00 zł

II Kw. 2017

5.

Modernizacja budynku szkolnego w m. Iwowe

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

150 000,00 zł

II Kw. 2017

6.

Montaż instalacji solarnych i  fotowoltaicznych  na budynkach.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

14 000 000,00 zł

II Kw. 2017

7.

Dostawa kruszywa na drogi gminne

Dostawy

Przetarg nieograniczony

130 000,00 zł

I Kw. 2017

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2017-01-10
Data publikacji:
2017-01-10
Data ostatniej zmiany:
2017-01-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-09-25 12:47:27, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)