Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XII/59/07 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na rok 2008.

Zbieranie statystyk

 

UCHWAŁA   Nr XII/59/07

Rady Gminy  Borowie

 

z dnia 28grudnia 2007 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na rok 2008.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165,184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansachpublicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),-

RadaGminy uchwala co następuje:

§ 1

Dochodybudżetu gminy w wysokości 11 228 288 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, wtym:

·       dotacje celowe na zadania z zakresu administracjirządowej zlecone    

     Gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem  nr 1a   w wysokości    

     1 774 149 zł.

§ 2

1. Wydatkibudżetu gminy w wysokości 10 828 288 zł, zgodnie załącznikiem     

     nr 2, w tym:

·       wydatki związane z realizacją zadań z zakresuadministracji rządowej      

 zlecone Gminie ustawami, zgodnie zzałącznikiem nr 2a  w wysokości   

 1 774 149 zł.

2. Wydatki na zadaniainwestycyjne na rok 2008 w wysokości 2 073 594 zł   

  oraz limity wydatków na wieloletnie programyinwestycyjne        

  zgodnie z załącznikiem nr 5.

3.   Wydatkina programy i projekty realizowane ze środków pochodzących   

    z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnościw wysokości 86 499 zł,  

    zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości400 000 zł z przeznaczeniem na planowane spłaty rat pożyczek w kwocie400 000 zł             

2.    Określa się rozchody budżetu w wysokości 400 000zł,zgodnie
z załącznikiem nr 3

3.    Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2008 ilata następne stanowi załącznik  nr 4.

§ 4

W budżecie gminy Borowie tworzysię rezerwę:

1)   ogólną wwysokości 100 000 zł,

2)    celową zgodnie z ustawą o zarządzaniukryzysowym w wysokości

     40 189 zł                                                                         

§ 5

Ustalasię dochody gminy w kwocie 30 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedażnapojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie

30 000zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych. 

§ 6

Określa się planydochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz wydatkówz nich pokrywanych zgodnie z załącznikiem nr 7, 7a i 7b.

§ 7

1.    Dotacje podmiotowe dla:

a)   gminnych instytucji kultury na łącznąkwotę 114 000 zł,

b)    gminnej biblioteki publicznej  na łączną kwotę 56 000 zł,  

     zgodniez załącznikiem nr 8.

2.    Zmiana wielkości dotacji określonychw załączniku nr 8 następuje w drodze uchwały Rady Gminy.

§ 8

Zatwierdza się  planprzychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej zawarty w załączniku nr 9.

§ 9

1.Ustalasię limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz   

   kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu wkwocie 500 000 zł,

b)   spłatę wcześniej zaciągniętych  pożyczek w kwocie 400 000 zł,

2.Zaciągniętepożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe   

   z przeznaczeniem na cel o którym mowa wust.1 pkt 1 podlegają      

   spłacie lub wykupowi w roku budżetowym.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminydo:

1)       zaciąganiakredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokryciewystępującego w ciągu roku przejściowegodeficytu budżetu gminy do wysokości 500 000 zł,

2)      zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków nawieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ześrodków Unii Europejskiej  do wysokościokreślonej w załącznikach nr 5
i 6,

a)  z tytułu umów, których realizacja w rokunastępnym to jest 2009  jest    

     niezbędna dla zapewnienia ciągłościdziałania gminy i termin   

     zapłaty upływa w 2009 roku na łącznąkwotę 500 000 zł,

b)  mających pokrycie ustalonych w uchwalebudżetowej kwotach      

     wydatków do kwoty jednorazowo 3 561793 zł.

3)       dokonywaniazmian w planie wydatków budżetu gminy,
z wyłączeniem przeniesień między działami.

4)       lokowaniawolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bankprowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

WykonanieUchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwaławchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  oraz na tablicyogłoszeń Urzędu Gminy.

 

               Przewodniczący Rady Gminy

               ……………………………………

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (Krzysiek)
Data wytworzenia:
2008-01-21
Data publikacji:
2008-01-21
Data ostatniej zmiany:
2008-01-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-21 14:13:09, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)