Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 5 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.

Zbieranie statystyk

Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 5 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-10-03
Data publikacji:
2018-10-03
Data ostatniej zmiany:
2018-10-03

Informacja dotycząca wprowadzenia działań organizacyjnych w zakresie RODO w Urzędzie Gminy Borowie

Zbieranie statystyk

Informacja

dotycząca  wprowadzenia działań organizacyjnych

w zakresie RODO w Urzędzie Gminy Borowie

 

Działając na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1)zwanego dalej „ rozporządzeniem 2016/679” oraz w oparciu o Ustawę  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

 informuję o wprowadzeniu w Urzędzie Gminy Borowie stosownych działań organizacyjnych z dniem 25. 05.2018 r. mających na celu ochronę  danych osobowych  osób fizycznych obsługiwanych przez ww. jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) państwa danych jest Wójt Gminy Borowie, a Inspektorem Danych Osobowych (IDO) w Urzędzie Gminy Borowie jest Pan Zdzisław Malcher Nr. Tel. 25-6859070, e-mail: gmina@borowie.pl

Wszyscy nowi petenci obsługiwani po dniu 25.05.2018 r. przez Urząd Gminy Borowie obowiązkowo muszą zapoznać się i podpisać dokument  „ Klauzulę Informacyjną ”  którą przedstawiam poniżej.

Nie podpisanie ww. dokumentu skutkuje brakiem realizacji usługi przez Urząd Gminy.

 

Data: …………………………………

                                                                                                                                           /dzień, miesiąc, rok/

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady ( UE )2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r art.13 ust. 1i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Borowie (zwany dalej ADO) z siedzibą w: 08-412 Borowie Ul. Sasimowskiego 2.;
  2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Borowie jest Pan Zdzisław Malcher, tel. 25-6859070, e- mail :gmina@borowie.pl. ;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sprawowania władzy publicznej i wykonywania zadań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego. ;
  4. Pani/Pana dane osobowe (wybrać : nie będą, będą)przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. W przypadku wyboru opcji „będą” – może Pani/Pan uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego w tutejszym Urzędzie. ;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres …(wybrać : 5lat, 10lat, 50lat, 5 lat po ustaniu - rozwiązaniu umowy). ;
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. ;
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., zapewniającej stosowanie unijnego rozporządzenia 2016/679 (RODO). ;
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest …(wybrać : wymogiem ustawowym, warunkiem umowny/warunkiem zawarcia umowy). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa realizacji zadania przez Urząd Gminy Borowie.;
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach zachowania ochrony danych osobowych, konsekwencją takiego przetwarzania będzie docelowa realizacja zadania. ;
  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją nie podania ww. danych będzie brak możliwości realizacji usługi.

 

                                                                                            

    …………………………………………………..                                   …..……………………………………………………

/czytelny podpis osoby zapoznającej się z informacją/      /czytelny podpis osoby przekazującej informacje/

                        Imie i nazwisko                                                                  Imie i nazwisko

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-05-25
Data publikacji:
2018-05-25
Data ostatniej zmiany:
2018-05-25

Ocena jakości wody z wodociągu Kamionka

Zbieranie statystyk

Ocena jakości wody z wodociągu Kamionka

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2016-01-28
Data publikacji:
2016-01-28
Data ostatniej zmiany:
2016-01-28

Zarządzenie nr 60/2011 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-18 14:10:38, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)