Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

RG.6733.2.4.2017 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Zbieranie statystyk

Borowie, dnia 28.02.2017 r.

RG.6733.2.4.2017

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Borowie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

że na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa z dnia 24.02.2017r. (data wpływu wniosku do tutejszego urzędu w dniu 27.02.2017r.), w imieniu którego działa Pełnomocnik Pani Joanna Wrona, ul. Pułtuska 12/14 m 15, 02-677  Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY, Nr GAR4403A, składającej się z wieży antenowej (konstrukcja h=60-65m) wraz z antenami, urządzeń sterowniczych zlokalizowanych u podnóża wieży oraz niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami, planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 162 obręb Łopacianka, gmina Borowie.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez cały okres trwania postępowania od chwili ukazania się obwieszczenia podanego do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, w pok. nr 5, w godzinach urzędowania 8.00-16.00 osobiście lub telefonicznie pod nr (25) 685 90 70 wew. 23, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty ( 14 dni ) w:

  1. Urząd Gminy Borowie ― tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
  2. Biuletyn informacji publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.eobip.pl
  3. Sołtys wsi Łopacianka – tablica ogłoszeń.

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2017-03-01
Data publikacji:
2017-03-01
Data ostatniej zmiany:
2017-03-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-03-01 14:41:16, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)