Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok

Zbieranie statystyk

Uchwała  Nr XXX/155/2009

Rady Gminy Borowie

z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217,  art. 235,  art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)   Rada Gminy uchwala, co następuje ;

 

§ 1.

 

  1. Ustala się dochody w łącznej kwocie                   19 844 135 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie                      12 622 128 zł,

b) majątkowe w kwocie                   7 222 007 zł,

 

                zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 1.

 

2.      Ustala się wydatki w łącznej  kwocie               20 544 135 

z tego :

a) bieżące w kwocie                      9 894 997 zł,

b) majątkowe w kwocie               10 649 138 zł,

 

                 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 2, nr 2c i załącznikiem nr 1.

 

  1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały  tabelą nr 1a i nr 2a.

 

  1. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 b.

 

5.  Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2c i z załącznikiem nr 1.

 

6.      Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

1.      Ustala się deficyt w wysokości 700 000 zł  sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a)  zaciągniętych  kredytów w kwocie  700 000 zł ,

 

 

2.      Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 500 000 zł, z następujących tytułów;

a) zaciągniętych  kredytów  w kwocie 1 500 000 zł,

 

3.      Ustala się rozchody budżetu w kwocie  800 000 zł,  z następujących tytułów;

a)     spłaty otrzymanych pożyczek  w kwocie       400 000 zł,

b)     wykupu papierów wartościowych                  400 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

  1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500 000 zł, w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów  500 000 zł.

 

  1. Ustala się limity zobowiązań :

a)  na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów

      wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a,

b) na spłatę kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych  z lat ubiegłych w kwocie określonej  w § 2 ust. 3 lit. a, b.

 

       6.  Prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku i lata następne stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 

1.      Ustala się rezerwę ogólną  w wysokości     100 000 zł .          

2.      Ustala się rezerwy celowe  w wysokości      20 000. zł  ,   z tego ;  

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  w wysokości 20 000 zł.

 

§ 4.

 

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych  zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 5.

 

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 6.

 

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 7.

 

Ustala się plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

 

 

           §  8.

 

              Upoważnia się Wójta do:

1.      Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do  wysokości określonej   w § 2 ust. 4  niniejszej uchwały.

2.      Zaciągania zobowiązań:

a)    na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały,

b)     z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa   w 2011 roku do łącznej kwoty 12 142 107 zł ,

c)     mających pokrycie ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków do kwoty jednorazowo 6 162 242 zł.

3.   Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu  gminy.

 

§ 9.

 

1.    Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2.   Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-01-27
Data publikacji:
2010-01-27
Data ostatniej zmiany:
2010-01-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-18 14:10:38, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)