Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XX/102/2008 Rady Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na rok 2009.

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA   Nr XX/102/2008

Rady Gminy  Borowie

z dnia 15 grudnia 2008 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na rok 2009.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),-

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 13 192 478 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a)    dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1a w wysokości    1 725 989  zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12 392 478 zł, zgodnie załącznikiem     

nr 2, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji     rządowej zlecone Gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2a w wysokości   1 725 989 zł.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2009 w wysokości  3 629 845 zł   

oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5.

3.   Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 40 524 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

1.Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 800 000 zł z przeznaczeniem na:

1)     planowaną  spłatę rat pożyczek w kwocie    400 000 zł

2)     planowany wykup papierów wartościowych w kwocie  400 000 zł.    

2.     Określa się rozchody budżetu w wysokości 800 000zł, zgodniez załącznikiem nr 3

3.     Prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na dzień 31 grudnia 2009r i lata następne stanowi załącznik  nr 4.

§ 4

W budżecie gminy Borowie tworzy się rezerwę:

1)     ogólną w wysokości 100 000 zł,

2)      celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości  30 696 zł.                                                         

§ 5

1. Ustala się dochody gminy w kwocie 27 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 24 000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 6

Określa się plany dochodów  własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz wydatków z nich pokrywanych zgodnie z załącznikiem nr 7, 7a, 7b,7c.

 

§ 7

1.     Dotacje podmiotowe dla:

a)    gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 114 000 zł,

b)    gminnej biblioteki publicznej  na łączną kwotę 56 000 zł,  

     zgodnie z załącznikiem nr 8.

2.     Zmiana wielkości dotacji określonych w załączniku nr 8 następuje w drodze uchwały Rady Gminy.

§ 8

Ustala  się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)     przychody 17 200zł

2)     wydatki      16 800zł

zgodnie z  załącznikiem nr 9.

§ 9

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz  kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)     sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł.

2. Zaciągnięte pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe z przeznaczeniem na cel o którym mowa w ust.1 pkt 1 podlegają  spłacie lub wykupowi w roku budżetowym.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1)       zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 500 000 zł,

2)       zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej  do wysokości określonej w załącznikach nr 5 i 6,

a)  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym to jest 2010  jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 500 000 zł,

b)  mających pokrycie ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków do kwoty jednorazowo 7 294 070 zł.

3)   dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy,
z wyłączeniem przeniesień między działami.

4)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

        mgr inż. Albert Baran

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (Krzysiek)
Data wytworzenia:
2009-01-21
Data publikacji:
2009-01-21
Data ostatniej zmiany:
2009-01-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-18 14:10:38, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)