Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XX/102/2008 Rady Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na rok 2009.

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA   Nr XX/102/2008

Rady Gminy  Borowie

z dnia 15grudnia 2008 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na rok 2009.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165,184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansachpublicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),-

RadaGminy uchwala co następuje:

§ 1

Dochodybudżetu gminy w wysokości 13 192 478zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a)   dotacje celowe na zadania z zakresu administracjirządowej zlecone Gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1a w wysokości    1 725 989  zł.

§ 2

1. Wydatkibudżetu gminy w wysokości 12 392478 zł, zgodnie załącznikiem     

nr 2,wtym:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresuadministracji     rządowej zlecone Gminieustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2a w wysokości   1 725 989 zł.

2. Wydatki na zadania inwestycyjnena rok 2009 w wysokości  3 629 845zł   

oraz limitywydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5.

3.   Wydatkina programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszystrukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 40 524 zł, zgodniez załącznikiem nr 6.

§ 3

1.Nadwyżkębudżetu gminy w wysokości 800 000zł z przeznaczeniem na:

1)    planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie    400 000zł

2)    planowany wykup papierów wartościowych wkwocie  400 000 zł.    

2.    Określa się rozchody budżetu w wysokości 800 000zł,zgodniez załącznikiemnr 3

3.    Prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy nadzień 31 grudnia 2009r i latanastępne stanowi załącznik  nr 4.

§ 4

W budżecie gminy Borowie tworzysię rezerwę:

1)     ogólną wwysokości 100 000 zł,

2)      celową zgodnie z ustawą o zarządzaniukryzysowym w wysokości  30696 zł.                                                         

§ 5

1. Ustalasię dochody gminy w kwocie 27 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedażnapojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 24 000 zł na realizację zadańokreślonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2. Ustalasię wydatki w kwocie 3 000 zł na realizację zadań określonych w GminnymProgramie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 6

Określa się planydochodów  własnych gromadzonych nawyodrębnionym rachunku bankowym oraz wydatków z nich pokrywanych zgodnie z załącznikiemnr 7, 7a, 7b,7c.

 

§ 7

1.    Dotacje podmiotowe dla:

a)   gminnych instytucji kultury na łącznąkwotę 114 000 zł,

b)    gminnej biblioteki publicznej  na łączną kwotę 56 000 zł,  

     zgodniez załącznikiem nr 8.

2.    Zmiana wielkości dotacji określonychw załączniku nr 8 następuje w drodze uchwały Rady Gminy.

§ 8

Ustala  się  plan przychodów i wydatków Gminnego FunduszuOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)    przychody 17 200zł

2)    wydatki      16 800zł

zgodnie z  załącznikiem nr9.

§ 9

1. Ustalasię limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz  kredytówi pożyczek zaciąganych na:

1)    sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu wkwocie 500 000 zł.

2. Zaciągniętepożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe z przeznaczeniemna cel o którym mowa w ust.1 pkt 1 podlegają  spłacielub wykupowi w roku budżetowym.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminydo:

1)       zaciąganiakredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokryciewystępującego w ciągu roku przejściowegodeficytu budżetu gminy do wysokości 500 000 zł,

2)      zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków nawieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ześrodków Unii Europejskiej  do wysokościokreślonej w załącznikach nr 5 i 6,

a)  z tytułu umów, których realizacja w rokunastępnym to jest 2010  jest niezbędna dla zapewnienia ciągłościdziałania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łącznąkwotę 500 000 zł,

b)  mających pokrycie ustalonych w uchwalebudżetowej kwotach wydatków do kwoty jednorazowo 7 294 070 zł.

3)   dokonywaniazmian w planie wydatków budżetu gminy,
z wyłączeniem przeniesień między działami.

4)  lokowaniawolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bankprowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

WykonanieUchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwaławchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  oraz na tablicyogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

        mgr inż. Albert Baran

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (Krzysiek)
Data wytworzenia:
2009-01-21
Data publikacji:
2009-01-21
Data ostatniej zmiany:
2009-01-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-21 14:13:09, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)