Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XLII/240/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 10 listopada 2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie w części wsi Głosków

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLII/240/2014

Rady Gminy Borowie

z dnia 10 listopada 2014

 

wsprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego gminy Borowie w części wsi Głosków

 

Napodstawie art. 14 ust. 1 i art. 32 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 zpóźniejszymi zmianami) Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przystępujedo sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borowiew części wsi Głosków.

 

§ 2

Graniceobszaru objętego projektem opracowania planu zostały oznaczone w załącznikugraficznym do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierzasię Wójtowi Gminy.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie zdniem podjęcia.

 

§ 5

Uchwałapodlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicyogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Biuletynu InformacjiPublicznej Gminy Borowie

 

Uzasadnienie

 

Sporządzenie miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego dla części wsi Głosków wynika z potrzebzwiązanych z rozwojem miejscowości Głosków.

Do Wójta Gminy wpłynęły wnioski o opracowaniemiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tej części wsi. Wnioskodawcywnoszą, aby tereny rolne przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową będącąuzupełnieniem i kontynuacją zabudowy już istniejącej.

Zgodniez art. 14 pkt 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym (tekst jednolity Dz. U., poz. 647 z późniejszymi zmianami) WójtGminy dokonał analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego dla części wsi Głosków.

Niniejsza uchwała czyni zadość oczekiwaniomspołeczności lokalnej. Sporządzenie planu pozwoli na przygotowanie terenu podplanowane inwestycje głównie zabudowę mieszkaniową i usługową.

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2014-12-31
Data publikacji:
2014-12-31
Data ostatniej zmiany:
2014-12-31

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-03-13 15:30:44, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)