Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XLII/237/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XLII/237/2014

RADY GMINY BOROWIE

z dnia 10 listopada 2014 roku

w sprawie wzoru deklaracji o wysokościopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybuskładania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniuczystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 ),

 Rada Gminy Borowie uchwala, conastępuje:

§ 1

Określa wzórdeklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którąskłada właściciel nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1.    Deklarację, o której mowa w§ 1 niniejszej uchwały, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć wUrzędzie Gminy Borowie. w terminie 30 dni od dnia zamieszkania w nieruchomościpierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.

2.    Zmiany danych dotyczącychpodstawy ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymidokonuje się poprzez złożenie kolejnej deklaracji w Urzędzie Gminy Borowie wterminie 30 dni od dnia nastąpienia zmiany.

3.    Pierwszą deklarację owysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomościzobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Borowie w terminie do 31 stycznia 2015roku.

§ 3

 Określa warunki i tryb składania deklaracji owysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi za pomocą środkówkomunikacji elektronicznej:

  1. format elektroniczny deklaracji określony     jest w formacie danych DOC, ODT, PDF, XML,
  2. deklaracja jest przesyłana z     wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej,     zwanej dalej „ePUAP”, za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW ( http     ) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW ( ssl) ,
  3. deklaracja jest opatrywana:

a)     bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym zapomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym ( Dz. U. Nr 130, poz. 1450 zpóźniejszymi zmianami ) albo

b)     podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP wrozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalnościpodmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. N r 64, poz. 565późniejszymi zmianami ).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia wDzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Załącznikdo Uchwały Nr XLII/237/2014

RadyGminy Borowie
z dnia 10 listopada 2014 roku

 

DEKLARACJA

 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawa prawna:    Ustawa z dnia 3 września 1996 roku outrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2013 roku, poz. 1399).

Składający:                Formularz przeznaczony jest dlawłaścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Borowie.

Termin składania:     30 stycznia 2015 roku

Miejsceskładania:     Urząd Gminy, 08 – 412 Borowie, ul.Aleksandra Sasimowskiego 2

Deklaracjęnależy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami.

1.    OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

 Pierwsza deklaracja            Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

2.    SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

 Właściciel            Współwłaściciel             Użytkownik wieczysty

 Jednostka organizacyjna i osoba posiadającanieruchomość w zarządzie lub użytkownik

3.    DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa / Imię iNazwisko:

..................................................................................................................................................

Pesel......................................... Regon..................................

Województwo.......................... Powiat .................................. Gmina........................................

Ulica......................................... Nrdomu:.............................. Nr lokalu ....................................

Miejscowość:............................ Kod pocztowy:..................... Poczta: .......................................

Telefon kontaktowy:.............................. mail: .........................................

4.    ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄODPADY KOMUNALNE

Województwo............................ Powiat .................................. Gmina................................

Ulica.......................................... Nr domu: ..............................Nr lokalu ............................

Miejscowość: .............................Kod pocztowy: ..................... Poczta: ...............................

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrzegruntów:............................................................


5.    DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI ZAMIESZKANYCHNIERUCHOMOŚCI

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie 4niniejszej deklaracji zamieszkuje .................... osób (należy podaćliczbę mieszkańców).

Odpady komunalne gromadzone sąw sposób:

selektywny

 


nieselektywny

Wysokość miesięcznej opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi łącznie ....................   ( słowniezł:.........................................................................................)

 

6.    PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ LUB OSOBYREPREZENTUJĄCEJ  

 


..............................................................                                ........................................................

                   (miejscowość i data)                                                                                     (czytelny podpis)

7.    ADNOTACJE ORGANU

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Pouczenie:

Niniejszadeklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie zprzepisami ustawy z 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym wadministracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1015).

Objaśnienia:

W przypadkuzmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnychpowstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązanyzłożyć nową deklarację w Urzędzie Gminy Borowie w terminie 7 dni od dnianastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionejwysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości jestobowiązany złożyć deklarację w Urzędzie Gminy Borowie o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 7 dni od dnia zamieszkania nadanej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomościodpadów komunalnych.

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2014-12-31
Data publikacji:
2014-12-31
Data ostatniej zmiany:
2014-12-31

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-03-13 15:30:44, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)