Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XLI/229/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 30 października 2014 roku w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie

Zbieranie statystyk

 

UCHWAŁA Nr XLI/229/2014

RADY GMINY BOROWIE

z dnia 30 października 2014 roku

 

w sprawie obniżenia kwotystanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczeniapodatku leśnego na obszarze Gminy Borowie

 

Napodstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 594, zpóźn. zm.) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatkuleśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 465), w związku z KomunikatemPrezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedażydrewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa zapierwsze trzy kwartały 2014 r. (M. P.  zdnia 28 października 2014r. poz. 955).

RadaGminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedażydrewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego ogłoszoną wKomunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej cenysprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przeznadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M. P.  z dnia 28 października 2014r. poz. 955) zkwoty 188,85 zł za 1 m³ do kwoty 155,00 zł za 1 m³.

 

§ 2

Wykonanieuchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Traci mocuchwała Nr XXXIII/182/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 22 listopada 2013r. wsprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanąjako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dniaogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od1 stycznia 2015 roku.

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2014-12-04
Data publikacji:
2014-12-04
Data ostatniej zmiany:
2014-12-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-03-13 15:30:44, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)