Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XXIV/130/2012 RADY GMINY BOROWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA  Nr  XXIV/130/2012

RADY  GMINY  BOROWIE

z  dnia  28  grudnia  2012 r.

 
 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. l i art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 1591 ze zm.),

Rada Gminy Borowie  uchwala, co następuję:

§ 1

 

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Borowie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

§ 2

 

Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

a) u źródła

-   komunalne odpady zmieszane (niesegregowane),

-   papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma),

-   tworzywa sztuczne,

-   opakowania wielomateriałowe i metal,

-   szkło,

-   odpady ulegające biodegradacji w tym opakowania ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,

b) w punkcie selektywnego zbierania odpadów

-   odpady wielkogabarytowe i meble,

-   przeterminowane leki i chemikalia,

-   zużyte baterie i akumulatory,

-   zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

-   odpady budowlane i rozbiórkowe,

-   zużyte opony.

 

§3

 

Ustala się, że od właścicieli nieruchomości będzie odbierana każda zebrana przez nich ilość odpadów komunalnych.

 

 

§4

 

l. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

a) odpady zmieszane (niesegregowane)     - nie rzadziej niż raz w miesiącu,

b) odpady zbierane w sposób selektywny (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal)  - nie rzadziej niż raz w miesiącu,

c) odpady ulegające biodegradacji w tym opakowania ulegające biodegradacji oraz odpady zielone - nie rzadziej niż: dwa razy w miesiącu w okresie od kwietnia do października oraz raz w miesiącu w okresie od listopada do marca,

d) odpady wielkogabarytowe i meble, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony - w godzinach otwarcia selektywnego punktu zbierania odpadów,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe - na indywidualne zamówienie złożone przez właściciela nieruchomości.

§5

 

1. Odpady wymienione w § 2 lit. b mieszkańcy mogą oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów.

2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru i tektury, szkła, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal oraz odpady biodegradowalne w tym opakowania ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.

3. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów, mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Informacje o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy  Borowie oraz na tablicach ogłoszeniowych w sołectwach.

§ 6

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązywania od l lipca 2013 r.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2013-02-11
Data publikacji:
2013-02-11
Data ostatniej zmiany:
2013-02-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-22 10:59:17, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)