Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2012 RADY GMINY BOROWIE z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty.

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA  Nr  XXIV/128/2012

RADY  GMINY   BOROWIE
 z dnia  28  grudnia  2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tekst.  jedn.  z  2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z  póź.  zm.)   oraz   art. 6k ust. 1 i 3 w związku z art 6j ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2012 r. poz. 391),  

Rada  Gminy  Borowie  uchwala, co następuje:

§ 1.

W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w §2.

§ 2.

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6 złotych miesięcznie.

 

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny w wysokości   4  złotych miesięcznie.

 

 

§ 3.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2013-02-11
Data publikacji:
2013-02-11
Data ostatniej zmiany:
2013-02-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-22 10:59:17, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)