Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XV/75/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012 - 2015

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XV/75/2012
Rady Gminy Borowie

z dnia 30 stycznia 2012 roku

 


w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012 - 2015

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 zpóźn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku oprzeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

Rada Gminy Borowieuchwala co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje Gminny program przeciwdziałaniaprzemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Borowie nalata 2012 - 2015  w brzmieniu określonymw załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

 

Wykonanieuchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniempodjęcia.

 

 

Załącznik
do uchwały Nr XV/75/2012

Rady Gminy Borowie

z dnia 30 stycznia 2012 roku

 

GMINNY PROGRAMPRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
DLA GMINY BOROWIE NA LATA 2012 - 2015

 

 

PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE IWYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCEPRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY

 

 

Z badańdotyczących rodziny, a także obserwacji życia społecznego wiadomo, że ludzie bardzo niechętnie przyznają się do przemocy wewnątrz rodziny.

W Polsce trudno jest określićdokładnie skalę tego zjawiska.

Przemoc w rodziniecharakteryzuje to, że:

·        jestintencjonalna - przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary,

·        siłysą nierównomierne - w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Sprawca jest silniejszy a ofiara słabsza,

·        naruszaprawa i dobra osobiste - sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawoweprawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.),

·        powodujecierpienie i ból - sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody.  Doświadczenie bólu i cierpieniasprawia,  że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

 

Powszechnieprzemoc traktowana jest jako akt godzący w osobistą wolność jednostki,przyczyniający się do jej fizycznej, a także psychicznej szkody, wykraczającypoza społeczne zasady wzajemnych relacji i zmuszający ją zachowań niezgodnych zwłasną wolą. Przemoc upokarza, wywołuje cierpienie, rodząc tym samy nienawiść ipragnienie odwetu.

Przemoc pojmowana jest także jakowywieranie wpływu na innych ludzi, w wyniku którego ich aktualny poziom rozwojusomatycznego i duchowego jest mniejszy niż potencjalny poziom tego rozwoju.

 

 Można wyodrębnić różne rodzaje przemocy:

1.  Przemocfizyczna - bicie, znęcanie się, głodzenie, zamykanie, kopanie, policzkowanie,   szarpanie,   duszenie,  ciągnięcie   za   włosy,  rzucanie przedmiotami, ale także używanie niebezpiecznych narzędzi lub grożenie
ich użyciem, zadawanie bólu;

2.  Przemocpsychiczna - sprawowanie przez sprawcę przemocy psychicznej kontroli  nad  ofiarą, np. straszenie zabójstwem, użyciem  przemocy, zabraniem    dzieci,    niszczenie    lub   grożenie   zniszczeniem   rzeczy,
upokarzanie, używanie wulgarnych słów, mówienie kobiecie, że jest do niczego, że jest brzydka, głupia, chora psychicznie, że nikt jej nie zechce, że bez sprawcy sobie nie poradzi;

3.  Przemocseksualna - zmuszanie do odbywania stosunku lub poddania się innym zachowaniom seksualnym, a także wymuszanie współżycia w nieakceptowanej  formie.  Przemoc seksualna jest często przez ofiary molestowania ukrywana, co w znacznym stopniu utrudnia udzielenie im
pomocy;

4.  Przemocfinansowa (ekonomiczna) - np. utrzymanie kobiety w całkowitej zależności finansowej, zakazywanie jej pracy zawodowej, niedawanie wystarczającej ilości pieniędzy na prowadzenie domu;

5.  Przemocpolegająca na osaczaniu np. ciągłe chodzenie za kimś, dzwonienie do niego wcelu wyrządzenia mu krzywdy lub zastraszenia;

6.  Przemocw wymiarze społecznym - zakazywanieosobie kontaktów z rodziną, przyjaciółmi, zabranianie jej wychodzenia z domu, upokarzanie jej w miejscach publicznych.

 

Konieczne jestpodjęcie przez samorząd gminy Borowie działań zmierzających w kierunku edukacjispołecznej dostarczającej wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z problemem. Niezbędne jest również zapewnienieprofesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapeutycznej zarówno sprawcom jak i ofiarom przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem krzywdzonych dzieci.

 

ZAŁOŻENIAGMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIARPRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE BOROWIE

 

               1.Najważniejsze jest bezpieczeństwo ofiary.

               2.Za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca przemocy, bez względu na to, co zrobiła ofiara.

               3.Nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka.

               4.Nie ma żadnego uzasadnienia ani usprawiedliwienia przemocy domowej.

               5.Podstawowym zadaniem jest zatrzymanie przemocy, bez tego pomoc jest nieskuteczna.

               6.Ofiara przemocy w rodzinie cierpi na skutek wielokrotnego urazu.

               7.Zrozumiałe i dopuszczalne są wahania i niekonsekwencje w zachowaniu ofiary i decyzjach, jakie podejmuje, bowiemjest to jeden z objawów doznanego urazu.

 

CELE PROGRAMU

 

1.   Przeciwdziałanie przemocy w rodziniepoprzez spójne działanie wszystkich służb oraz zminimalizowanieprawdopodobieństwa wystąpienia aktów przemocy  poprzez podniesienie świadomości społecznej.

2.   Zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy psychologicznej,prawnej, terapeutycznej, socjalnej dla ofiar przemocy w rodzinie,

3.   Zwiększenie skuteczności działań wobec sprawców przemocy,

4.   Podniesienie poziomu wiedzy, świadomości lokalnej dotyczącejprzemocy domowej oraz zmiana nastawienia świadków przemocy do występowania opomoc dla osób pokrzywdzonych,

5.   Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizującychzadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, poprawa skutecznościpodejmowanych działań.

6.   Działania profilaktyczne promujące styl wychowania dzieci bezprzemocy

 

 

Działaniana lata 2012-2015

 

 

1.   Przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń dla pracownikówsocjalnych, pracowników służby zdrowia, członków gminnej komisji rozwiązywaniaproblemów alkoholowych, funkcjonariuszy Policji w zakresie świadczenia pomocyofiarom przemocy domowej.

2.   Systematyczna edukacja społeczności lokalnej mająca na celuzwalczanie stereotypów utrudniających pomaganie, a także uwrażliwienie na sytuacjęofiar przemocy.

3.   Powołanie i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałaniaprzemocy w rodzinie z następującym zakresem działań:

 • analiza     wniosków składanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów     Alkoholowych w Borowiu o leczenie odwykowe i wywiadów środowiskowych pod     kątem informacji o przemocy domowej,
 • przyjmowanie     wniosków dotyczących przemocy domowej i uruchamianie procedurmających na celu powstrzymanie przemocy,
 •  występowanie z wnioskami do Prokuratury o     wszczęcie postępowania przygotowawczegow sprawie o znęcanie się nad rodziną,
 • występowanie     do odpowiednich jednostek organizacyjnych i służb z wnioskami o podjęciedziałań interwencyjnych lub prewencyjnych, w sprawach, gdzie ujawnionozagrożenie przemocą w rodzinie,
 • motywowanie     i kierowanie sprawców przemocy do wzięcia udziału w kompleksowymprogramie korekcyjnym dla sprawców przemocy domowej,
 • inicjowanie     podejmowania natychmiastowych interwencji powstrzymujących przemoc,
 • monitorowanie     prowadzonych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w  rodzinie,
 • prowadzenie     całości dokumentacji w sprawach przemocy domowej,
 • powoływanie     i rozwiązywanie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanychz wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, wskładzie ustalanym w zależności od potrzeb.
 • objęcie     ofiar przemocy w rodzinie pomocą psychologiczno - terapeutyczną udzielanie     bezpłatnych porad prawnych ofiarom przemocy domowej
 • prowadzenie     grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
 • współpraca     z instytucjami prowadzącymi ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w     rodzinie.

                

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

 

Głównymźródłem finansowania zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie będą środki własne gminy zabezpieczone w budżecie Gminnego OśrodkaPomocy Społecznej w Borowiu    przeznaczone na działania wyszczególnione wprogramie. Dodatkowo, niektóre działania z zakresu przeciwdziałania przemocybędą realizowane i finansowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2012-02-27
Data publikacji:
2012-02-27
Data ostatniej zmiany:
2012-02-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-21 14:13:09, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)