Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁDADANIA OFERT (ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomością położoną w Gościewiczu oznaczoną w ewidencji gruntów nr 150 z nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów nr 149/2 położoną w Gościewiczu. ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomością położoną w Gościewiczu oznaczoną w ewidencji gruntów nr 13 nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów nr 14 położoną w Gościewiczu)

Zbieranie statystyk

ZAPROSZENIE  DO  SKŁDADANIA  OFERT

 

(zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych  równowartości kwoty 30000 euro )

 

 

Wójt Gminy Borowie  na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r poz. 1579  ) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej:

 

  1. ustalenia  przebiegu granicy pomiędzy nieruchomością położoną w Gościewiczu  oznaczoną w ewidencji gruntów nr  150 z nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów  nr 149/2  położoną w Gościewiczu.

  2. ustalenia  przebiegu granicy pomiędzy nieruchomością położoną w Gościewiczu  oznaczoną w ewidencji gruntów nr  13  nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów  nr 14 położoną w Gościewiczu

     

 

W ofercie należy podać koszt wykonania zlecenia w rozbiciu na pkt 1 i pkt 2

 

Oferta  powinna zawierać cenę netto, podatek VAT i cenę brutto.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Borowiu  w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Oferta na wykonanie rozgraniczenia w Gościewiczu”.

W ofercie należy podać termin wykonania zlecenia.

Termin składania oferty do 20.11.2017r do godziny 1200 

W przypadku składania ofert pocztą decyduje data  wpływu do urzędu do dnia 20.11.2017r

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2017 r o godzinie 1215

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się najniższą ceną wykonania rozgraniczenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Borowiu tel. 256859070.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2017-11-06
Data publikacji:
2017-11-06
Data ostatniej zmiany:
2017-11-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-22 10:59:17, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)