Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łopacianka gm. Borowie

Zbieranie statystyk

RG.271.05.2018 r.

Borowie, 2018-08-13

Wykonawcy biorący udział w przetargu na:

Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łopacianka gm. Borowie

 

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.05.2018. Nazwa zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Łopacianka gm. Borowie.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

„FEDRO” Sp. z o.o.

08-445 Osieck, ul. Kolejowa 1

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu oprócz oferty która uzyskała najwyższą ocenę złożono ofertę:

 

 - Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o, 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Kolejowa 28 uzyskało za cenę 40,24 pkt i gwarancję 40 pkt razem pkt 80,24

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.; 21-100 Lubartów ul. Krańcowa 7 uzyskało za cenę 46,97 pkt i gwarancję 20 pkt razem pkt 66,97

- Konsorcjum F.H.U „BRUK-BUD” Piotr Skoczek i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o. ; 05-430 Celestynów Pogorzel ul. Świerkowa 31 uzyskało za cenę 53,14 pkt i gwarancję 40 pkt razem pkt 93,14

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

3)   wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-08-13
Data publikacji:
2018-08-13
Data ostatniej zmiany:
2018-08-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-08-14 15:26:04, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)