Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Wójt Gminy Borowie zaprasza do składania ofert na dostawę 180 sztuk opraw oświetlenia drogowego typu LED przeznaczonych do wymiany na ulicach i drogach Gminy Borowie.

Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Borowie

zaprasza do składania ofert na dostawę  180 sztuk opraw oświetlenia drogowego

typu LED przeznaczonych do wymiany na ulicach i drogach Gminy Borowie.

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Borowie

ul. Aleksandra Sasimowskiego 2

08-412 Borowie

telefon: 25 6859070 , faks: 25 6859072

e-mail: jacek@borowie.pl

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 180 sztuk opraw oświetlenia drogowego typu LED o mocy 30 W przeznaczonych  do wymiany na słupach oświetleniowych przy ulicach i drogach na terenie Gminy Borowie.

W zakres opracowania wchodzi:

-  dostawa 180 sztuk opraw oświetlenia drogowego typu LED o mocy 30 W, zgodnych z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego,  fabrycznie nowych i bez wad,

-  przekazanie przedmiotu zamówienia protokolarnie przy udziale Zamawiającego,

 

Wymagany okres gwarancji:  podlega ocenie

Wymagany czas realizacji   20.03.2018 r.

Oferent do oferty dołączy karty techniczne i certyfikaty proponowanych opraw .

 

3. Forma złożenia oferty:

1.  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Termin składania ofert: do 21.02.2018r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Borowiu ul. A. Sasimowskiego 2 – Biuro Obsługi Interesanta . Dopuszcza się składania ofert drogą mailową na adres jacek@borowie.pl.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego, lub wpływu na pocztę elektroniczną.

3. Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień  20.03.2018 r.

4.  Wykonawca powinien w ofercie podać cenę netto i cenę brutto.

5. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

6.  Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Jacek Walecki tel. 25 6859070 wew. 23

 

4. Kryteria oceny oferty

1.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (60%), okres gwarancji ( 40%)

a) cena- proponowana przez Dostawcę. Zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:

                                               cena najniższej oferty

punktacja badanej oferty =cena badanej oferty   x 60%

b) gwarancja – 40 %

- 36 miesięcy – 20 pkt

- 48 miesięcy – 30 pkt

- 60 miesięcy – 40 pkt

Ocena oferty przy zastosowaniu kryterium gwarancja zostanie dokonane przez Zamawiającego na podstawie informacji zamieszczonej przez Dostawcę w Formularzu Ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania. Dostawca zobowiązany jest samodzielnie wpisać w Formularz Oferty oferowany termin gwarancji.

2. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Dostawcę w kryteriach nr 1 i nr 2. Jako najkorzystniejsza Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takich samej cenie, Zamawiający wezwie Dostawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4. Składając oferty dodatkowe, Dostawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

5. Dodatkowe uwagi

1. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje pisemnie poprzez przedstawienie protokołu z wyboru dostawcy .

2.  W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

3.  Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę bez podania przyczyny.

4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia tej decyzji.

5. Zamawiający zastrzega sobie, po otwarciu ofert możliwość dalszych negocjacji z Dostawcami.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Dostawcy o dostarczenie wzoru oprawy w celu jej akceptacji. 

6. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdy Dostawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Dostawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

7. W postepowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Dostawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

 

 

W załączeniu:

 

Formularz oferty – załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2

      Wzór Umowy  - załącznik nr 3

 

 

Sporządził:    Walecki Jacek,

tel. 25 6859070 wew.23

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-02-13
Data publikacji:
2018-02-13
Data ostatniej zmiany:
2018-02-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-18 14:10:38, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)